Νέα μελέτη για την αντιμετώπιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ παράκτιας αλιείας και θαλάσσιας μεγαπανίδας

Δημοσιεύτηκε στις July, 06 2022

Η αλληλεπίδραση μεταξύ θαλάσσιων ειδών και παράκτιας επαγγελματικής αλιείας στη Μεσόγειο και στις ελληνικές θάλασσες είναι ένα γνωστό φαινόμενο εδώ και αρκετές δεκαετίες με αρνητικές συνέπειες και για τις δύο πλευρές.

Τα τελευταία χρόνια, οι αντιδράσεις των αλιέων σχετικά με τη ζημιά που προκαλούν τα είδη θαλάσσιας μεγαπανίδας στα εργαλεία και στο αλίευμα τους γίνονται ολοένα και πιο έντονες, φαινόμενο που εντείνεται από τη συνεχιζόμενη μείωση των ιχθυαποθεμάτων. Ταυτόχρονα, το φαινόμενο της τυχαίας σύλληψης ευάλωτων ειδών σε αλιευτικά εργαλεία αναφέρεται ως μια από τις πολλές απειλές με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι πληθυσμοί των ειδών αυτών και σε Μεσογειακό επίπεδο.

Το πρόγραμμα «Αντιμετωπίζοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ της μικρής παράκτιας αλιείας και της θαλάσσιας μεγαπανίδας στην Ελλάδα» (“Addressing the interaction between small-scale fisheries and marine megafauna in Greece” - InCa), το οποίο υλοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του WWF Ελλάς σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιχθυολογίας του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και με τη συμβολή και άλλων εξειδικευμένων φορέων με συνολική διάρκεια 2 έτη (Ιούλιος 2020-Ιούλιος 2022), έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό γνώσης σε σχέση με την κατανόηση και την επιστημονική αποτίμηση αυτής της σχέσης στην Ελλάδα. 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος InCa τεκμηριώνουν, για πρώτη φορά με τόσο εκτεταμένη μεθοδολογικά έρευνα πεδίου και με τέτοια χωρική και χρονική κάλυψη σε εθνικό επίπεδο, τη συχνότητα, το μέγεθος και τις επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης μεταξύ της θαλάσσιας μεγαπανίδας και της μικρής παράκτιας αλιείας, με απώτερο σκοπό τη συμβολή τους στη διαμόρφωση κατάλληλων μέτρων και παρεμβάσεων μετριασμού του φαινομένου και των επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης τόσο για τους παράκτιους αλιείς όσο και για τα είδη μεγαπανίδας.

Με βάση τα αποτελέσματα του προγράμματος, το WWF Ελλάς και οι εταίροι του διαμόρφωσαν μια σειρά προτάσεων, και ειδικότερα συγκεκριμένα τεχνικά, διαχειριστικά και οικονομικά μέτρα, που θεωρούμε ότι μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην αντιστάθμιση της οικονομικής απώλειας που προκαλείται στο εισόδημα των παράκτιων αλιέων εξαιτίας της αλληλεπίδρασης της δραστηριότητάς τους με τα είδη αυτά, αλλά και στην αντιμετώπιση του φαινομένου της τυχαίας σύλληψης των ειδών μεγαπανίδας στην Ελλάδα, και τις οποίες κατέθεσαν στα αρμόδια όργανα της πολιτείας για υιοθέτηση και εφαρμογή.