ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Το WWF είναι μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

Αποστολή του WWF είναι να σταματήσει την υποβάθμιση τού φυσικού περιβάλλοντος και να οικοδομήσει ένα μέλλον, στο οποίο οι άνθρωποι θα ζουν σε αρμονία με τη φύση, μέσα από:

 • τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του πλανήτη
 • τη βιώσιμη χρήση ανανεώσιμων φυσικών πόρων
 • τη μείωση της ρύπανσης και της σπάταλης στην κατανάλωση

Το WWF υπήρξε αρχικά ακρωνύμιο του WorldWildlifeFund που σήμαινε «παγκόσμιο ταμείο για την άγρια ζωή». Η επιλογή του συγκεκριμένου ονόματος αντανακλούσε την επιθυμία των ιδρυτών της οργάνωσης να συγκεντρώνουν χρήματα από την παγκόσμια κοινότητα, χρηματοδοτώντας με αυτά δράσεις προστασίας της φύσης άλλων οργανώσεων σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές ολόκληρου του πλανήτη.

Το 1986 η οργάνωση αντιλαμβάνεται ότι το όνομα WorldWildlifeFund δεν αντανακλά πλέον το πεδίο των δραστηριοτήτων της, καθότι οι τοπικού και εξειδικευμένου χαρακτήρα δράσεις προστασίας μεμονωμένων ειδών και περιοχών  μετεξελίσσονται σε μία φιλόδοξη και ολιστική στρατηγική προστασίας της βιοποικιλότητας και προώθησης ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης.  Το WWF παύει να  λειτουργεί πλέον ως ταμείο και να χρηματοδοτεί δράσεις τρίτων και διαμορφώνει το δικό του παγκόσμιο πρόγραμμα. Αντίστοιχα, το όνομα αλλάζει σε «WorldWideFundforNature» («Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση»). Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς, ωστόσο, διατήρησαν το παλιό όνομα (WorldWildlifeFund). Για λόγους σαφήνειας και προκειμένου να υπάρχει συνεκτικότητα μεταξύ των ονομασιών των διαφόρων εθνικών γραφείων ανά τον κόσμο, η οργάνωση αποφάσισε το 2001 να χρησιμοποιεί παγκοσμίως το αρχικό ακρωνύμιο WWF.

Στις 29 Απριλίου 1961. Το πρώτο γραφείο άνοιξε τον Σεπτέμβριο του 1961 στην ελβετική πόλη Μορζ (Morges). Η εγκατάσταση σε ένα ουδέτερο περιβάλλον εξυπηρετούσε με τον καλύτερο τρόπο τους στόχους μιας διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης που ήθελε εξ αρχής να μένει έξω από πολιτικά παιχνίδια και να διατηρήσει την ανεξαρτησία της δράσης της.

Στην πόλη Γκλαντ (Gland) της Ελβετίας εδρεύει το Διεθνές WWF (WWF International), η Γραμματεία για το παγκόσμιο δίκτυο του WWF. Ο ρόλος της γραμματείας είναι να συντονίζει το δίκτυο των εθνικών γραφείων και τών γραφείων προγραμμάτων ανά τον κόσμο, μέσω συγκεκριμένων πολιτικών και προτεραιοτήτων, προώθησης παγκόσμιων συνεργασιών και συντονισμού διεθνών εκστρατειών. Επιπλέον παρέχει υποστηρικτικά μέσα, τα οποία είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία ενός παγκόσμιου οργανισμού.  

Στο επίπεδο της λήψης αποφάσεων και χάραξης στρατηγικής, λειτουργεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς WWF και η Γενική Συνέλευση του δικτύου, η οποία απαρτίζεται από τους Γενικούς Διευθυντές των εθνικών οργανώσεων και από τους αντιπροσώπους των γραφείων προγραμμάτων. Με αυτόν τον τρόπο οι αποφάσεις που αφορούν στο WWF παγκοσμίως, λαμβάνονται δημοκρατικά και αντανακλούν τη συνισταμένη των ιδιαίτερων αναγκών και προβλημάτων κάθε χώρας, καθώς και των μεγάλων και παγκόσμιων περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Το WWF δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες, μέσω ενός δικτύου 80 γραφείων, με τους παρακάτω τρόπους:

 • Εθνικά γραφεία: ανεξάρτητες εθνικές οργανώσεις, οι οποίες συμμετέχουν στο παγκόσμιο δίκτυο του WWF και εκπροσωπούνται στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τα προγράμματα και τις πολιτικές του δικτύου. Ταυτόχρονα έχουν αυτοτελή νομική υπόσταση, με δική τους διοικητική δομή και οικονομική διαχείριση.
 • Γραφεία προγραμμάτων: γραφεία που συστήνονται σε οικολογικά σημαντικές περιοχές του κόσμου για να υλοποιήσουν συγκεκριμένα προγράμματα προστασίας. Δεν είναι αυτοτελή αλλά αναφέρονται είτε απευθείας στο διεθνές WWF, είτε σε κάποιο εθνικό γραφείο.
 • Συνεργαζόμενες οργανώσεις: σε κάποιες περιοχές τού πλανήτη το WWF δραστηριοποιείται μέσω συνεργασιών με τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Το WWF Ελλάς είναι το εθνικό γραφείο του WWF στην Ελλάδα.  Είναι μια ανεξάρτητη ελληνική μη κυβερνητική οργάνωση και ταυτόχρονα ενεργό κομμάτι του διεθνούς δικτύου του WWF.
Το WWF Ελλάς αποτελεί μία ανεξάρτητη εθνική οργάνωση, η οποία όμως είναι μέλος του παγκόσμιου δικτύου του WWF. Η σχέση αυτή σημαίνει ότι αν και η οργάνωση διατηρεί στο ακέραιο την αυτοδιοίκησή της και τη δυνατότητα να διαμορφώνει τις δικές της προτεραιότητες, οφείλει αφενός να λειτουργεί στο πλαίσιο των αρχών που διαμορφώνονται από το δίκτυο και αφετέρου να υπηρετεί τους κοινούς στόχους που υιοθετούνται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η δράση στην Ελλάδα ξεκινά το 1969, είκοσι και πλέον χρόνια πριν τη σύσταση της εθνικής οργάνωσης WWF Ελλάς, με την αποκατάσταση τού δάσους τής Καισαριανής στον Υμηττό και στη συνέχεια με ενίσχυση των δράσεων προστασίας στις Πρέσπες και τη Δαδιά Έβρου.

Το 1991 δημιουργείται γραφείο προγράμματος τού διεθνούς WWF στην Ελλάδα. Το γραφείο αυτό φέρει το όνομα «Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση – WWF Ελλάς».

To 1994 ιδρύεται η εθνική οργάνωση με τη νομική μορφή τού κοινωφελούς ιδρύματος.  Η λειτουργία της ορίζεται από το 11-1-1994 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Β’ 22 / 18-1-1994) (ίδρυση), την τροποποίησή του με το με το ΦΕΚ Β 790 / 22-6-2001 και το άρθρο 18 του Ν.2443 ΦΕΚ Τεύχος Α 265 / 3-12-1996 (περί διοικητικής και διαχειριστικής αυτοτέλειας του Ιδρύματος).
Μπορείτε να δείτε το καταστατικό λειτουργίας του WWF Ελλάς εδώ και την τροποποίησή του εδώ.

 • Είναι διεθνές, ανεξάρτητο, πολυπολιτισμικό και όχι κομματικό.
 • Αξιοποιεί την καλύτερη διαθέσιμη επιστημονική γνώση και αξιολογεί κριτικά όλες του τις δραστηριότητες.
 • Αποζητά τον διάλογο και αποφεύγει τις περιττές συγκρούσεις.
 • Προάγει ουσιαστικές λύσεις, μέσα από συνδυασμό εργασίας στη φύση, πολιτικής δράσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης.
 • Εμπλέκει και συνεργάζεται με τις τοπικές κοινωνίες και τους κατοίκους των περιοχών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων του, σεβόμενο τις πολιτισμικές και οικονομικές τους ανάγκες.
 • Επιδιώκει τη συνεργασία με τις άλλες οργανώσεις, τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις, με στόχο την αποτελεσματικότητα και την παροχή λύσεων.
 • Αξιοποιεί τους πόρους του με τον πλέον αποδοτικό τρόπο και διαχειρίζεται τα χρήματα των δωρητών με διαφάνεια και υπό καθεστώς απόλυτης λογοδοσίας.

Το WWF Ελλάς διαχειρίζεται τους πόρους του σύμφωνα με τα αυστηρότερα εθνικά και διεθνή πρότυπα, με απόλυτη διαφάνεια και υπό τον ετήσιο οικονομικό έλεγχο ορκωτών λογιστών και του Υπουργείου Οικονομικών. Η οργάνωση έχει συνυπογράψει τη «χάρτα αυτοδέσμευσης για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία», έχει εδώ και χρόνια αναρτημένα όλα τα οικονομικά της δεδομένα στο διαδίκτυο και εκδίδει ετήσιες αναφορές για όλα τα σκέλη της δράσης και της διαχείρισής της. Επιπρόσθετα το WWF Ελλάς επιδεικνύει ιδιαίτερη προσήλωση στις αυστηρές διαδικασίες άρτιας διαχείρισης.

Η επιτυχία της δράσης του WWF Ελλάς εξαρτάται απόλυτα από την επαγγελματική αρτιότητα των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτήν. Για αυτό ο πυρήνας του έργου της οργάνωσης βασίζεται σε έμμισθο προσωπικό, ικανό να ανταποκριθεί στις σύνθετες και πολυδιάστατες περιβαλλοντικές προκλήσεις τής εποχής μας.

Ωστόσο, η δραστηριότητα και η αποτελεσματικότητα τής οργάνωσης υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό και από εθελοντική προσφορά εργασίας, η οποία άλλωστε αποτελεί άρρηκτο κομμάτι του χαρακτήρα κάθε ΜΚΟ. 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το οργανόγραμμα και τα βιογραφικά των εργαζόμενων στο WWF Ελλάς εδώ.

Όχι! Αντιθέτως συνεισφέρει…

Εντός του παγκόσμιου δικτύου του WWF λειτουργεί ένα εσωτερικό σύστημα ανακατανομής πόρων, προκειμένου να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του έργου εθνικών οργανώσεων σε χώρες με μεγάλο οικολογικό πλούτο αλλά περιορισμένα οικονομικά μεγέθη.

Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, το WWF Ελλάς συνεισφέρει μέσω της διεθνούς γραμματείας του WWF (WWF International) ένα ποσοστό των ετήσιων εσόδων του για τη χρηματοδότηση στο παγκόσμιο πρόγραμμα του WWF.   

Αυτή η συνεισφορά ανέρχεται στο 6 % των εσόδων από δωρεές και χορηγίες.

Τέλος, έχουν υπάρξει μεμονωμένες περιπτώσεις, όπου άλλα εθνικά γραφεία (π.χ. WWF Ολλανδίας, WWF Αγγλίας) συνεισέφεραν οικονομικά σε συγκεκριμένα προγράμματά μας.

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων μας, το οποίο βάσει διεθνούς πρακτικής και πλαισίου λειτουργίας του WWF πρέπει να κυμαίνεται  και να μην υπερβαίνει κατά πολύ το 50% του συνόλου κάθε ετήσιου προϋπολογισμού, προέρχεται από ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η οργάνωση ωστόσο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους πόρους που συγκεντρώνει από ιδιώτες υποστηρικτές. Οι περισσότεροι από 12.500 τακτικοί οικονομικοί υποστηρικτές διαμορφώνουν τη βάση της οργάνωσης και αποτελούν τους σταθερούς και πολύτιμούς συμμάχους μας στη δράση μας όλα αυτά τα χρόνια.

Το WWF Ελλάς λαμβάνει χορηγίες από εταιρίες, υπό ένα αυστηρό πλαίσιο κριτηρίων και αρχών (βλέπε παρακάτω ερώτηση).

Τέλος, στον βαθμό που υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι από θεσμικούς φορείς για την υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής προστασίας και οι οποίοι διανέμονται με διαδικασίες απόλυτης διαφάνειας και λογοδοσίας, το WWF Ελλάς επιδιώκει να αξιοποιήσει και αυτήν την πηγή εσόδων για την επίτευξη των στόχων του.
Σε κάθε περίπτωση, για λόγους οικονομικής ασφάλειας και ανεξαρτησίας, προσπαθούμε να διασφαλίζουμε διασπορά ως προς τις πηγές χρηματοδότησης, η οποία θα εγγυάται τόσο τη βιωσιμότητα της οργάνωσης όσο και την εκτέλεση του έργου της χωρίς επιρροές.

Ως «θεσμικούς φορείς» προσδιορίζουμε κάθε πηγή εσόδων, η οποία αφορά ή σχετίζεται με δημόσιους φορείς και υπάγεται σε κάποιο συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο. Συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την κατηγορία όλα τα επίπεδα της διοίκησης (κράτος, περιφέρειες, ΟΤΑ, κοκ), η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι οι ευρωπαϊκοί ή διεθνείς οργανισμοί.  

Το Ελληνικό Κράτος συμπεριλαμβάνεται στους φορείς από τους οποίους η οργάνωση επιδιώκει και επιθυμεί να λαμβάνει υποστήριξη για το έργο της. Άλλωστε, η σημασία της περιβαλλοντικής προστασίας είναι τέτοια, που συνδέεται άμεσα με το δημόσιο συμφέρον και συνεπώς θεωρούμε λογικό και αναμενόμενο να λαμβάνει κάποιου είδους υποστήριξη από τους κρατικούς θεσμούς.

Για το WWF Ελλάς, κάθε πράξη διάθεσης κρατικών πιστώσεων προς οπουδήποτε (συμπεριλαμβανόμενων και των ΜΚΟ βεβαίως) πρέπει να υπόκειται σε σαφείς, διαφανείς και ευρέως γνωστές διαδικασίες υποβολής και έγκρισης αιτημάτων και προτάσεων που θα πρέπει πάντα να συμβάλλουν στην επίτευξη συγκεκριμένων στρατηγικών στόχων. Θα πρέπει επίσης να υποβάλλεται σε συγκεκριμένες διαδικασίες κοινωνικής λογοδοσίας και οικονομικού ελέγχου.

Ελλείψει τέτοιων διαδικασιών διαφανούς διαχείρισης κρατικών κονδυλίων, το WWF Ελλάς έχει για παράδειγμα στο παρελθόν απορρίψει απόφαση υπουργού για χορήγηση πίστωσης για ενίσχυση τού έργου της οργάνωσης. Πρόκειται για απόφαση τού Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, ο οποίος το 2008 προσέφερε αυτοβούλως πίστωση 130.000€ «ως επιχορήγηση στην Περιβαλλοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση «WWF Ελλάς», για έργα και δραστηριότητές της». Με επιστολή (αρ.πρωτ. 35/2008), το WWF Ελλάς απέρριψε την πίστωση, δηλώνοντας ότι «δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την ενίσχυση αυτή, τουλάχιστον για όσο διάστημα η λειτουργία του ταμείου ΕΤΕΡΠΣ παραμένει αδιαφανής και χωρίς σαφείς διαδικασίες».  

Στα 20 χρόνια λειτουργίας της οργάνωσης μόνο το 0,3% των συνολικών εσόδων της έχει προέλθει από το Κράτος.

Ναι. Πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις είναι ενεργό κομμάτι της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας. Απασχολούν εκατομμύρια εργαζομένους και επηρεάζουν σημαντικά το «φυσικό κεφάλαιο» του πλανήτη και τον τρόπο με τον οποίο το αξιοποιούμε.

Θέλουμε κοντά μας εταιρίες «ηγέτες» στον χώρο τους που μπορούν, πέραν του χορηγικού οφέλους στο WWF Ελλάς, να αναπαράγουν τα μηνύματά μας και να επιδιώκουν την αλλαγή στους εργαζόμενους, συνεργάτες και καταναλωτές τους.

Σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με το ειδικό περιεχόμενο της κάθε χορηγίας, τη χρονική διάρκεια και το χορηγικό ποσό, σχεδιάζουμε πλάνο επικοινωνίας και συνέργιες που μπορεί να προκύψουν σε συνδυασμό με το αντικείμενο απασχόλησης της επιχείρησης.
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις συνεργασίες μας με επιχειρήσεις εδώ

Το WWF Ελλάς λαμβάνει χορηγίες από εταιρίες, υπό ένα αυστηρό πλαίσιο κριτηρίων και αρχών:

 • Οι περιπτώσεις χορηγικής σχέσης εξετάζονται με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη τέλεση των καθηκόντων της οργάνωσης, χωρίς να διακυβεύεται η αξιοπιστία της, η οικονομική της ανεξαρτησία και το δικαίωμά της να ασκήσει ανοιχτή κριτική.
 • Οι χορηγικές σχέσεις με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων σε τομείς όπως βιομηχανία ορυκτών καυσίμων και πυρηνικής ενέργειας, καπνοβιομηχανία, και αμυντική βιομηχανία, απαγορεύονται ρητά από τους εσωτερικούς κανονισμούς και τις διαδικασίες της οργάνωσης διεθνώς.
 • Η εμπλοκή της οργάνωσης σε οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας με επιχειρήσεις αναλύεται διεξοδικά, τόσο από το WWF Ελλάς, όσο και από αρμόδιες επιτροπές του διεθνούς WWF.
 • Κατά κανόνα επιλέγονται επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν κριτήρια εταιρικής υπευθυνότητας, δικαιωμάτων εργαζομένων, συμμόρφωσης με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο κ.α.
 • Επιλέγονται επίσης επιχειρήσεις, οι οποίες διατηρούν διεθνείς συνεργασίες μέσω του παγκόσμιου δικτύου μας.
 • Για λόγους οικονομικής ασφάλειας και ανεξαρτησίας, προσπαθούμε να διασφαλίζουμε διασπορά στις χορηγίες, έτσι ώστε να αποφεύγουμε κάθε πιθανή χορηγική εξάρτηση από συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κλάδους.
 • Η οργάνωση παρακολουθεί στενά τα πεπραγμένα κάθε επιχείρησης με την οποία συνεργάζεται και δεν διστάζει, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, να προβεί σε διακοπή της συνεργασίας, γεγονός το οποίο έχει ήδη συμβεί στο παρελθόν.
 • Η οργάνωση επιδιώκει, όπου αυτό καθίσταται δυνατόν, να διευρύνει το πλαίσιο μιας χορηγικής συνεργασίας σε ζητήματα βιώσιμων πρακτικών και λειτουργιών τού εκάστοτε χορηγού.

Το WWF Ελλάς λαμβάνει χορηγίες από εταιρίες, υπό ένα αυστηρό πλαίσιο κριτηρίων και αρχών:

 • Οι περιπτώσεις χορηγικής σχέσης εξετάζονται με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη τέλεση των καθηκόντων της οργάνωσης, χωρίς να διακυβεύεται η αξιοπιστία της, η οικονομική της ανεξαρτησία και το δικαίωμά της να ασκήσει ανοιχτή κριτική.
 • Οι χορηγικές σχέσεις με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων σε τομείς όπως βιομηχανία ορυκτών καυσίμων και πυρηνικής ενέργειας, καπνοβιομηχανία, και αμυντική βιομηχανία, απαγορεύονται ρητά από τους εσωτερικούς κανονισμούς και τις διαδικασίες της οργάνωσης διεθνώς.
 • Η εμπλοκή της οργάνωσης σε οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας με επιχειρήσεις αναλύεται διεξοδικά, τόσο από το WWF Ελλάς, όσο και από αρμόδιες επιτροπές του διεθνούς WWF.
 • Κατά κανόνα επιλέγονται επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν κριτήρια εταιρικής υπευθυνότητας, δικαιωμάτων εργαζομένων, συμμόρφωσης με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο κ.α.
 • Επιλέγονται επίσης επιχειρήσεις, οι οποίες διατηρούν διεθνείς συνεργασίες μέσω του παγκόσμιου δικτύου μας.
 • Για λόγους οικονομικής ασφάλειας και ανεξαρτησίας, προσπαθούμε να διασφαλίζουμε διασπορά στις χορηγίες, έτσι ώστε να αποφεύγουμε κάθε πιθανή χορηγική εξάρτηση από συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κλάδους.
 • Η οργάνωση παρακολουθεί στενά τα πεπραγμένα κάθε επιχείρησης με την οποία συνεργάζεται και δεν διστάζει, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, να προβεί σε διακοπή της συνεργασίας, γεγονός το οποίο έχει ήδη συμβεί στο παρελθόν.
 • Η οργάνωση επιδιώκει, όπου αυτό καθίσταται δυνατόν, να διευρύνει το πλαίσιο μιας χορηγικής συνεργασίας σε ζητήματα βιώσιμων πρακτικών και λειτουργιών τού εκάστοτε χορηγού.

NEWSLETTER