8 οργανώσεις ζητούν από τον πρωθυπουργό να δεσμευθεί για την προστασία της Ελληνικής Τάφρου

Δημοσιεύτηκε στις February, 01 2024

Με επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, 8 περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς μεταξύ των οποίων το WWF Ελλάς, ζητούν να αναλάβει η Ελλάδα συγκεκριμένη δέσμευση για τη δημιουργία μιας θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής στην Ελληνική Τάφρο, το τόξο που εκτείνεται από το Ιόνιο μέχρι τη Ρόδο.

Ειδικότερα, τον καλούν να ανακοινώσει τη δέσμευση αυτή στο πλαίσιο του 9ου Συνεδρίου για τους Ωκεανούς (Our Ocean Conference) που οργανώνει η χώρα μας στην Αθήνα στις 15-17 Απριλίου 2024.

Οι οργανώσεις τονίζουν τη σημασία της Ελληνικής Τάφρου ως κρίσιμου ενδιαιτήματος για πολλά προστατευόμενα και απειλούμενα θαλάσσια είδη, όπως o φυσητήρας, ο ζιφιός, η πτεροφάλαινα, το ρινοδέλφινο, η μεσογειακή φώκια, η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta, ενώ παράλληλα επισημαίνουν την ουσιαστική έλλειψη μέτρων για την προστασία του μοναδικού αυτού οικοσυστήματος.

Μια πρωτοβουλία εκ μέρους της Ελλάδας για τη δημιουργία μιας θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής στην Ελληνική Τάφρο θα περιελάμβανε και τη θέσπιση προστατευτικών μέτρων για την απαγόρευση δραστηριοτήτων που επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στη θαλάσσια βιοποικιλότητα, όπως η έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβανομένων των σεισμικών ερευνών, καθώς και τη ρύθμιση της ναυσιπλοΐας για την αποφυγή συγκρούσεων πλοίων με θαλάσσια θηλαστικά.

Με τη δέσμευση αυτή, η Ελλάδα θα ανοίξει, με ουσιαστικό και έμπρακτο τρόπο, τον δρόμο για την επίτευξη του παγκόσμιου στόχου για την προστασία τουλάχιστον του 30% του θαλάσσιου χώρου μέσω ενός συνεκτικού, οικολογικά αντιπροσωπευτικού και αποτελεσματικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών έως το 2030, και θα παίξει σημαντικό ρόλο στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από αλληλένδετους κινδύνους και απειλές, θέτοντας ουσιαστικές βάσεις για την αναστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας, την ανάσχεση της κλιματικής κρίσης και την προώθηση της γαλάζιας βιώσιμης ανάπτυξης.

Τέλος, οι οργανώσεις επισημαίνουν ότι παράλληλα με την όποια νέα δέσμευση, είναι αδήριτη ανάγκη να εκπληρώσει η Ελλάδα τις υφιστάμενες διεθνείς και ενωσιακές της υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά κρίσιμα ζητήματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ειδικότερα:

  1. Nα προβεί άμεσα στη θέσπιση μέτρων διατήρησης για τις θαλάσσιες περιοχές του δικτύου Natura 2000 μέσω της ολοκλήρωσης των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και της έκδοσης των προεδρικών διαταγμάτων και των σχεδίων διαχείρισης όπως απαιτείται από την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία.
  2. Nα εκπονήσει και να θεσπίσει άμεσα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια με συμμετοχικό τρόπο, εφαρμόζοντας την οικοσυστημική προσέγγιση και την ολοκληρωμένη διαχείριση του παράκτιου χώρου, και προκρίνοντας την προστασία σημαντικών και ευαίσθητων θαλάσσιων οικοτόπων και ειδών, κατ’ εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου.

Δείτε εδώ την επιστολή των οργανώσεων.

© Alexis Rosenfeld / WWF