Θέση εργασίας: Συνεργάτης Επικοινωνίας

Δημοσιεύτηκε στις 23 November 2021

Περιγραφή θέσης 

Ο/η Συνεργάτης Επικοινωνίας θα αναλάβει την ευθύνη του σχεδιασμού, συντονισμού και υλοποίησης του συνόλου των δράσεων επικοινωνίας του Έργου «LIFE IP 4 NATURA». Αυτές περιλαμβάνουν αφενός την υλοποίηση μιας πανελλαδικής εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, αφετέρου τις δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου σε συντονισμό με το σύνολο των εταίρων που συμμετέχουν σε αυτό.

Παράλληλα, θα κληθεί να συμβάλλει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση άλλων σχετικών δράσεων επικοινωνίας του WWF Ελλάς σε θέματα βιοποικιλότητας και προστασίας της φύσης.

Κύριες αρμοδιότητες

 • Υλοποίηση και συντονισμός του συνόλου των δράσεων επικοινωνίας του έργου LIFE-IP 4 NATURA, στο πλαίσιο που προσδιορίζει το στρατηγικό πλάνο επικοινωνίας του έργου
 • Διαχείριση (παραγωγή περιεχομένου και διαχείριση ψηφιακών κοινοτήτων) των λογαριασμών του Έργου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Instagram)
 • Ενημέρωση και εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του Έργου
 • Επικοινωνία και διαχείριση σχέσεων με τοπικά και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης
 • Παρακολούθηση των επικοινωνιακών KPIs του Έργου και σύνταξη αναφορών και εκθέσεων προόδου
 • Διαχείριση συνεργασιών με εξωτερικούς συνεργάτες και αναδόχους

Ο/η Συνεργάτης Επικοινωνίας, ως μέλος του τμήματος Επικοινωνίας και Κινητοποίησης Πολιτών, θα συνεργάζεται στενά με τον project manager και τη λοιπή ομάδα έργου του WWF Ελλάς για το έργο LIFE-IP 4 NATURA, με μέλη του τομέα Πολιτικής για το φυσικό περιβάλλον, και άλλα στελέχη της οργάνωσης, εξωτερικούς συνεργάτες και εταίρους άλλων προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει η οργάνωση.

Προφίλ υποψηφίου

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή/και μεταπτυχιακό δίπλωμα σε πεδίο συναφές με την επικοινωνία
 • Εναλλακτικά, πτυχίο ΑΕΙ ή/και μεταπτυχιακό δίπλωμα σε πεδίο συναφές με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (στα ευρύτερα πεδία των επιστημών της γης ή των κοινωνικών επιστημών) και επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της επικοινωνίας
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκστρατειών επικοινωνίας
 • Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Εμπειρία στη διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτώς και προφορικώς)
 • Άριστη γνώση στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και της σουίτας εφαρμογών MS Office
 • Άνεση στη λειτουργία σε ψηφιακό ή απομακρυσμένο περιβάλλον (π.χ. πλατφόρμες τηλεδιασκέψεων)
 • Πολύ καλές οργανωτικές ικανότητες
 • Δυνατότητα μετακινήσεων εντός και εκτός Ελλάδας
 • Δυνατότητα άμεσης έναρξης εργασίας

Επιθυμητά προσόντα

 • Επιθυμητή προγενέστερη σχετική εμπειρία σε μη κυβερνητικές οργανώσεις
 • Εξοικείωση με θέματα προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος
 • Εμπειρία συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Γνώσεις επεξεργασίας εικόνας και video
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Λοιπές επιθυμητές δεξιότητες

 • Ικανότητα στρατηγικής θεώρησης του ευρύτερου πλαισίου της προστασίας της βιοποικιλότητας, των βασικών εμπλεκομένων και της θέσης της οργάνωσης σε αυτό το πλαίσιο
 • Δυνατότητα αποτελεσματικής εργασίας σε ομάδα
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών και δυνατότητα προσαρμογής με σκοπό την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων που τίθενται.
 • Επικοινωνιακή ευχέρεια, άνεση και μεταδοτικότητα στον προφορικό λόγο, ανεπτυγμένη ικανότητα διαχείρισης του γραπτού λόγου
 • Ικανότητα στην έρευνα, ανάλυση, επεξεργασία και σύνθεση στοιχείων και πληροφοριών
 • Ικανότητα συγγραφής αναφορών και εκθέσεων προόδου

Χαρακτηριστικά θέσης

Η θέση εντάσσεται στο τμήμα Επικοινωνίας και Κινητοποίησης Πολιτών του WWF Ελλάς και αναφέρεται στον υπεύθυνο του τμήματος, ενώ απαιτείται στενή συνεργασία με όλο τον οργανισμό.

Αφορά πλήρη απασχόληση με έδρα στην Αθήνα.

Πέραν των τακτικών αποδοχών και της κάλυψης των άμεσων εξόδων της εργασίας, παρέχεται επιπλέον ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Διαδικασία αίτησης

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο lifeip@wwf.gr το βιογραφικό τους σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή μέχρι 13 Δεκεμβρίου 2021.

Τόσο το βιογραφικό όσο και η συνοδευτική επιστολή πρέπει να υποβληθούν και στα ελληνικά και στα αγγλικά, και να καλύπτουν ξεκάθαρα όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω σχετικά με το προφίλ του υποψήφιου.

Το WWF Ελλάς ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι αντιμετωπίζονται με ισότητα και σεβασμό ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, οικογενειακής κατάστασης, κατάστασης υγείας, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας και πολιτικών πεποιθήσεων.

Σημ.: Μόνο οι υποψήφιοι που θα περάσουν επιτυχώς από το στάδιο αξιολόγησης αιτήσεων θα ενημερωθούν για την πορεία της αίτησής τους.

© WWF
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ