Περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη

Η τουριστική ανάπτυξη της χώρας πρέπει να γίνει περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμη. Ο σωστός χωρικός σχεδιασμός με ξεκάθαρους κανόνες είναι το -α και το -ω για ένα μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που σέβεται το κύριο τουριστικό προϊόν της χώρας: το φυσικό περιβάλλον.

Διαβάστε τα σχόλιά μας στο σχέδιο χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό που προωθεί το ΥΠΕΚΑ.
Διαβάστε το κεφάλαιο για τον τουρισμό, στην πρότασή μας για «Ζωντανή ελληνική οικονομία».