Βρυξέλλες, Απρίλιος 2005: Οι Έλληνες ανήκουν στους πιο συνειδητοποιημένους Ευρωπαϊους σε ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτκής. Αυτό προκύπτει από το Ευρωβαρόμετρο για τη στάση των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στο περιβάλλον, που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2005. Το γενικότερο συμπέρασμα του Ευρωβαρόμετρου έιναι ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες στο συνολό τους ανησυχούν για το περιβάλλον και την υποβάθμισή του.

Όσον αφορά τα χημικά και τις επιπτώσεις τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αλλά και γενικότερα για το ζήτημα της λήψης αποφάσεων στην περιβαλλοντική πολιτική, υπάρχουν κάποια πολύ χρήσιμα στοιχεία για τους Έλληνες:
1) Είμαστε η 4η χώρα στην Ε.Ε. των 25, που θεωρεί ότι υπάρχει χάσμα πληροφόρησης για τα χημικά που βρίσκονται σε προϊόντα καθημερινής χρήσης και τις επιπτώσεις αυτών στην υγεία.
2) Οι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν τις επιπτώσεις των χημικών σε καθημερινά προϊόντα ως το 5ο σημαντικότερο περιβαλλοντικό ζήτημα για το οποίο ανησυχούν (ποσοστό 35%). Οι Έλληνες κατατάσσουν το ίδιο ζήτημα στη 2η θέση από άποψη ανησυχίας, με ποσοστό 47%.
3) Το 95% των Ελλήνων θεωρεί, ότι αυτοί που καθορίζουν τις πολιτικές θα πρέπει να αποδίδουν την ίδια σημασία στο περιβάλλον, όσο και στην οικονομική και κοινωνική πολιτική.
4) Το ίδιο σχεδόν υψηλό ποσοστό Ελλήνων (93%) πιστεύει, ότι όταν καθορίζονται πολιτικές για άλλα ζητήματα (π.χ. οικονομία, απασχόληση) θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η περιβαλλοντική διάσταση.
5) Για το 66% των Ελλήνων πολιτών ο καλύτερος τρόπος επίλυσης των περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι να γίνει αυστηρότερη η Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο απο τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο (46%).
 
Δείτε την πλήρη έκθεση του Ευρωβαρόμετρου.

Μοιράσου το με φίλους