Οικονομικά στοιχεία

Κατά το οικονομικό έτος 2009 (1 Ιουλίου 2008–30 Ιουνίου 2009) τα έσοδα του WWF Ελλάς σημείωσαν αύξηση κατά 65 χιλιάδες ευρώ, φτάνοντας τα 3.784.000,00 ευρώ σε σχέση με το 2008, που ανήλθαν σε 3.719.000,00 ευρώ.

Όπως φαίνεται και από τους επισυναπτόμενους πίνακες, τα έσοδα από θεσμικούς φορείς αυξήθηκαν κατά 5,92% και από τα ιδρύματα κατά 4,29%, ενώ τα έσοδα από τις εταιρείες και από τους ιδιώτες μειώθηκαν κατά 27,87% και 8,72% αντίστοιχα.

Ειδικότερα για το οικονομικό έτος 2009 το 64,93% των εσόδων προήλθε από τα ιδρύματα, το 13% από τους ιδιώτες, το 11,76% από τις εταιρείες, το 4,25% από θεσμικούς φορείς και το 6,05% από λοιπές πηγές.

 

Σύνολο εσόδων 3.784 χιλιάδες ευρώ
Οικονομικό έτος 01/07/2008-30/06/2009

 

Έσοδα σε χιλιάδες ευρώ
2009 2008
Ιδιώτες 492 539
Ιδρύματα 2.457 2.356
Θεσμικοί φορείς 161 152
Εταιρείες 445 617
Λοιπά 229 55
Σύνολα 3.784 3.719

 

 

Σε ό,τι αφορά τα έξοδα, το WWF Ελλάς στοχεύει πάντα στην επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος στον αγώνα για την προστασία της ελληνικής φύσης, με το χαμηλότερο δυνατό λειτουργικό κόστος.

Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα εξόδων, κατά το οικονομικό έτος 2009 (1 Ιουλίου 2008–30 Ιουνίου 2009) τα διοικητικά έξοδα της οργάνωσης αποτέλεσαν το 4,6% των συνολικών δαπανών, ενώ το 82,3% αφορούσε πραγράμματα για την προστασία του περιβάλλοντος και το 13% επενδύθηκε στον τομέα της ενημέρωσης, για την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από περιβαλλοντικά θέματα και για τις ενέργειες εξεύρεσης πόρων.

Σύνολο εξόδων 3.779 χιλιάδες ευρώ
Οικονομικό έτος 01/07/2008-30/06/2009

 

Έξοδα σε χιλιάδες ευρώ
2009 2008
Διοικητικά έξοδα 174 156
Έξοδα εξεύρεσης πόρων 493 452
Πρόγραμμα προστασίας 3.112 2.751
Σύνολα 3.779 3.359

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.07.08-30.06.09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
30-06-09
30-06-08
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2.029.956 2.032.214
Γήπεδα-Οικόπεδα 1.920.216 1.920.216
Κτίρια-Εγκαταστάσεις Κτιρίων 95.203 100.214
Λοιπός Εξοπλισμός & Ασώμ. Ακινητοποιήσεις 47 10,5
Eγγυήσεις 14.490 11.774
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.603.901 1.715.874
Αποθέματα 37.185 37.881
Χρεώστες Διάφοροι 150.139 91.626
Ταμείο & Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας 1.416.577 1.586.367
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα 127.012 25.780
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.760.869 3.773.868
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
30-6-09
30-06-08
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3.657.673 3.652.296
Κεφάλαιο 332.930 332.930
Αποθεματικά 3.324.743 3.319.366
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 100.816 121.572
Προμηθευτές & Πιστωτές Διάφοροι 19.277 60.024
Γραμμάτια Πληρωτέα -- --
Φόροι-Τέλη 43.973 28.443
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 37.566 33.104
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Έξοδα Χρήσης Δουλευμένα 2.380 --
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.760.869 3.773.868

 

 

Βασικοί Δείκτες Απόδοσης Οικ. έτος 2009 Οικ. έτος 2008
Ποσοστό διοικητικών εξόδων επί συνολικών εξόδων 4.6% 4,6%
Ποσοστό του κόστους προγράμματος προστασίας της φύσης επί συνολικών εξόδων 82% 82%
Ετήσιο κόστος μισθοδοσίας 1.600.805 Ευρώ 1.234.163 Ευρώ
Αριθμός εργαζομένων την 30.6 σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης 50 40
Αναλογία Εσόδων προς Έξοδα Τμήματος Εξεύρεσης Πόρων 3,81 4,7
Ποσοστό Αδέσμευτων Εσόδων 35% 42%
Κάλυψη στον Τύπο (Αριθμός Αναφορών) 2.365 2.084
Μηνιαίος Αριθμός Μοναδικών Επισκεπτών στην Ιστοσελίδα του WWF Ελλάς 19.000 35.000

 

Το WWF Ελλάς ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές. Οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες και μπορείτε να τις προμηθευτείτε από τα γραφεία μας.

 

Περισσότερες πληροφορίες:
Δημήτρης Σωκιαλίδης: Οικονομικός Διευθυντής
d.sokialidis@wwf.gr, τηλ.: 210 3314893